صفحه اصلی گالری صدا گالری صوت بخش قرآن

بخش قرآن

قرآن

 

دانلود کل قرآن با صدای قاریان عبدالباسط عبدالصمد و محمد صدیق المنشاوی در ادامه مطلب...

دانلود کل قرآن با صدای عبدالباسط عبدالصمد

قاری : عبدالباسط عبدالصمد

شماره سوره نام سوره

ذخیره به MP3

1 الفاتحة

دانلود و ذخیره

2 البقرة

دانلود و ذخیره

3 آل عمران دانلود و ذخیره
4 النساء دانلود و ذخیره
5 المائدة دانلود و ذخیره
6 الأنعام دانلود و ذخیره
7 الأعراف دانلود و ذخیره
8 الأنفال دانلود و ذخیره
9 التوبة دانلود و ذخیره
10 يونس دانلود و ذخیره
11 هود دانلود و ذخیره
12 يوسف دانلود و ذخیره
13 الرعد دانلود و ذخیره
14 إبراهيم دانلود و ذخیره
15 الحجر دانلود و ذخیره
16 النحل دانلود و ذخیره
17 الإسراء دانلود و ذخیره
18 الكهف دانلود و ذخیره
19 مريم دانلود و ذخیره
20 طه دانلود و ذخیره
21 الأنبياء دانلود و ذخیره
22 الحج دانلود و ذخیره
23 المؤمنون دانلود و ذخیره
24 النّور دانلود و ذخیره
25 الفرقان دانلود و ذخیره
26 الشعراء دانلود و ذخیره
27 النّمل دانلود و ذخیره
28 القصص دانلود و ذخیره
29 العنكبوت دانلود و ذخیره
30 الرّوم دانلود و ذخیره
31 لقمان دانلود و ذخیره
32 السجدة دانلود و ذخیره
33 الأحزاب دانلود و ذخیره
34 سبأ دانلود و ذخیره
35 فاطر دانلود و ذخیره
36 يس دانلود و ذخیره
37 الصافات دانلود و ذخیره
38 ص دانلود و ذخیره
39 الزمر دانلود و ذخیره
40 غافر دانلود و ذخیره
41 فصّلت دانلود و ذخیره
42 الشورى دانلود و ذخیره
43 الزخرف دانلود و ذخیره
44 الدّخان دانلود و ذخیره
45 الجاثية دانلود و ذخیره
46 الأحقاف دانلود و ذخیره
47 محمد دانلود و ذخیره
48 الفتح دانلود و ذخیره
49 الحجرات دانلود و ذخیره
50 ق دانلود و ذخیره
51 الذاريات دانلود و ذخیره
52 الطور دانلود و ذخیره
53 النجم دانلود و ذخیره
54 القمر دانلود و ذخیره
55 الرحمن دانلود و ذخیره
56 الواقعة دانلود و ذخیره
57 الحديد دانلود و ذخیره
58 المجادلة دانلود و ذخیره
59 الحشر دانلود و ذخیره
60 الممتحنة دانلود و ذخیره
61 الصف دانلود و ذخیره
62 الجمعة دانلود و ذخیره
63 المنافقون دانلود و ذخیره
64 التغابن دانلود و ذخیره
65 الطلاق دانلود و ذخیره
66 التحريم دانلود و ذخیره
67 الملك دانلود و ذخیره
68 القلم دانلود و ذخیره
69 الحاقة دانلود و ذخیره
70 المعارج دانلود و ذخیره
71 نوح دانلود و ذخیره
72 الجن دانلود و ذخیره
73 المزّمّل دانلود و ذخیره
74 المدّثر دانلود و ذخیره
75 القيامة دانلود و ذخیره
76 الإنسان دانلود و ذخیره
77 المرسلات دانلود و ذخیره
78 النبأ دانلود و ذخیره
79 النازعات دانلود و ذخیره
80 عبس دانلود و ذخیره
81 التكوير دانلود و ذخیره
82 الإنفطار دانلود و ذخیره
83 المطفّفين دانلود و ذخیره
84 الإنشقاق دانلود و ذخیره
85 البروج دانلود و ذخیره
86 الطارق دانلود و ذخیره
87 الأعلى دانلود و ذخیره
88 الغاشية دانلود و ذخیره
89 الفجر دانلود و ذخیره
90 البلد دانلود و ذخیره
91 الشمس دانلود و ذخیره
92 الليل دانلود و ذخیره
93 الضحى دانلود و ذخیره
94 الشرح دانلود و ذخیره
95 التين دانلود و ذخیره
96 العلق دانلود و ذخیره
97 القدر دانلود و ذخیره
98 البينة دانلود و ذخیره
99 الزلزلة دانلود و ذخیره
100 العاديات دانلود و ذخیره
101 القارعة دانلود و ذخیره
102 التكاثر دانلود و ذخیره
103 العصر دانلود و ذخیره
104 الهمزة دانلود و ذخیره
105 الفيل دانلود و ذخیره
106 قريش دانلود و ذخیره
107 الماعون دانلود و ذخیره
108 الكوثر دانلود و ذخیره
109 الكافرون دانلود و ذخیره
110 النصر دانلود و ذخیره
111 المسد دانلود و ذخیره
112 الإخلاص دانلود و ذخیره
113 الفلق دانلود و ذخیره
114 النّاس دانلود و ذخیره

دانلود کل قرآن با صدای محمد صدیق المنشاوی

قاری : محمد صديق المنشاوی

شمارهسوره نام سوره

ذخیره به MP3

1 الفاتحة

دانلود و ذخیره

2 البقرة

دانلود و ذخیره

3 آل عمران دانلود و ذخیره
4 النساء دانلود و ذخیره
5 المائدة دانلود و ذخیره
6 الأنعام دانلود و ذخیره
7 الأعراف دانلود و ذخیره
8 الأنفال دانلود و ذخیره
9 التوبة دانلود و ذخیره
10 يونس دانلود و ذخیره
11 هود دانلود و ذخیره
12 يوسف دانلود و ذخیره
13 الرعد دانلود و ذخیره
14 إبراهيم دانلود و ذخیره
15 الحجر دانلود و ذخیره
16 النحل دانلود و ذخیره
17 الإسراء دانلود و ذخیره
18 الكهف دانلود و ذخیره
19 مريم دانلود و ذخیره
20 طه دانلود و ذخیره
21 الأنبياء دانلود و ذخیره
22 الحج دانلود و ذخیره
23 المؤمنون دانلود و ذخیره
24 النّور دانلود و ذخیره
25 الفرقان دانلود و ذخیره
26 الشعراء دانلود و ذخیره
27 النّمل دانلود و ذخیره
28 القصص دانلود و ذخیره
29 العنكبوت دانلود و ذخیره
30 الرّوم دانلود و ذخیره
31 لقمان دانلود و ذخیره
32 السجدة دانلود و ذخیره
33 الأحزاب دانلود و ذخیره
34 سبأ دانلود و ذخیره
35 فاطر دانلود و ذخیره
36 يس دانلود و ذخیره
37 الصافات دانلود و ذخیره
38 ص دانلود و ذخیره
39 الزمر دانلود و ذخیره
40 غافر دانلود و ذخیره
41 فصّلت دانلود و ذخیره
42 الشورى دانلود و ذخیره
43 الزخرف دانلود و ذخیره
44 الدّخان دانلود و ذخیره
45 الجاثية دانلود و ذخیره
46 الأحقاف دانلود و ذخیره
47 محمد دانلود و ذخیره
48 الفتح دانلود و ذخیره
49 الحجرات دانلود و ذخیره
50 ق دانلود و ذخیره
51 الذاريات دانلود و ذخیره
52 الطور دانلود و ذخیره
53 النجم دانلود و ذخیره
54 القمر دانلود و ذخیره
55 الرحمن دانلود و ذخیره
56 الواقعة دانلود و ذخیره
57 الحديد دانلود و ذخیره
58 المجادلة دانلود و ذخیره
59 الحشر دانلود و ذخیره
60 الممتحنة دانلود و ذخیره
61 الصف دانلود و ذخیره
62 الجمعة دانلود و ذخیره
63 المنافقون دانلود و ذخیره
64 التغابن دانلود و ذخیره
65 الطلاق دانلود و ذخیره
66 التحريم دانلود و ذخیره
67 الملك دانلود و ذخیره
68 القلم دانلود و ذخیره
69 الحاقة دانلود و ذخیره
70 المعارج دانلود و ذخیره
71 نوح دانلود و ذخیره
72 الجن دانلود و ذخیره
73 المزّمّل دانلود و ذخیره
74 المدّثر دانلود و ذخیره
75 القيامة دانلود و ذخیره
76 الإنسان دانلود و ذخیره
77 المرسلات دانلود و ذخیره
78 النبأ دانلود و ذخیره
79 النازعات دانلود و ذخیره
80 عبس دانلود و ذخیره
81 التكوير دانلود و ذخیره
82 الإنفطار دانلود و ذخیره
83 المطفّفين دانلود و ذخیره
84 الإنشقاق دانلود و ذخیره
85 البروج دانلود و ذخیره
86 الطارق دانلود و ذخیره
87 الأعلى دانلود و ذخیره
88 الغاشية دانلود و ذخیره
89 الفجر دانلود و ذخیره
90 البلد دانلود و ذخیره
91 الشمس دانلود و ذخیره
92 الليل دانلود و ذخیره
93 الضحى دانلود و ذخیره
94 الشرح دانلود و ذخیره
95 التين دانلود و ذخیره
96 العلق دانلود و ذخیره
97 القدر دانلود و ذخیره
98 البينة دانلود و ذخیره
99 الزلزلة دانلود و ذخیره
100 العاديات دانلود و ذخیره
101 القارعة دانلود و ذخیره
102 التكاثر دانلود و ذخیره
103 العصر دانلود و ذخیره
104 الهمزة دانلود و ذخیره
105 الفيل دانلود و ذخیره
106 قريش دانلود و ذخیره
107 الماعون دانلود و ذخیره
108 الكوثر دانلود و ذخیره
109 الكافرون دانلود و ذخیره
110 النصر دانلود و ذخیره
111 المسد دانلود و ذخیره
112 الإخلاص دانلود و ذخیره
113 الفلق دانلود و ذخیره
114 النّاس دانلود و ذخیره

درباره ما

با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، به وبسایت هيئت جوانان حضرت علي اکبر(ع) شهرک فرارت (شهرستان شهریار) خوش آمديد.
شماره پیامک هیئت:10009122204665

لوگوی هئیت جوانان حضرت علی اکبر(ع) شهر وحیدیه شهرک فرارت

پیوندها

شماره حساب هیئت

شماره حساب بانک تجارت

شماره حساب: 190068331 بانک تجارت
نام صاحب حساب: هیئت جوانان حضرت علی اکبر(ع)فرارت
سیستم واریزی شبا:

IR410180000000000190068331
نام شعبه: شعبه شهرقدس
کد شعبه:782

شماره حساب بانک ملت

شماره حساب: 4265231230بانک ملت
نام صاحب حساب: هیئت جوانان حضرت علی اکبر(ع)فرارت
سیستم واریزی شبا:

IR34012001000000494856265
نام شعبه: شعبه اندیشه
کد شعبه:88225

شماره حساب بانک ملی

شماره حساب: 0340958864003بانک ملی
نام صاحب حساب: هیئت جوانان حضرت علی اکبر(ع)فرارت
سیستم واریزی شبا:

IR34012001000000494856265
نام شعبه: شعبه آموزش و پرورش شهرستان شهریار

کد شعبه:2355